سیمرغ دراین وبلاگ بیشتر داستان های آموزنده و زیبا +جوک های زیبا وجود دارد. لطفا نظر هم بدهید. برای جذاب تر شدن در نظر سنجی هم شركت كنید تمامی داستان ها از منبع عصر ایران است http://simorgh2012.mihanblog.com 2020-09-21T09:47:59+01:00 text/html 2014-09-02T17:58:17+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان نمره نقاشی http://simorgh2012.mihanblog.com/post/121 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین! بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه! مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو عوض کنه. دفتر رو برداشت و ورق زد. نمره نقاشیش ده شده بود! پسرک، مادرش رو کشیده بود، ولی با یک چشم! و بجای چشم دوم، دایره‌ای توپر و سیاه گذاشته بود! معلم هم دور اون، دایره‌ای قرمز کشیده بود و نوشته بود: «پسرم دقت کن!»</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br> text/html 2014-08-12T15:54:11+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان حرف مفت نزن http://simorgh2012.mihanblog.com/post/120 <p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اصطلاح حرف مفت زدن داستانی داره که خالی از لطف نیست!</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود.</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">به ناصرالدین شاه گفتند تلگرافخانه بی مشتری مانده و کارمندانش انجا بیکار نشسته اند دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هرچه می خواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام هایشان به مقصد می رسد وهجوم مردم روز به روز زیادتر شد در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخ گویی نبودند! سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر در تلگراف خانه تابلویی بزنند بدین مضمون - بفرموده&nbsp; شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع! واصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است.</p><div>عصر ایران</div> text/html 2014-06-01T15:25:26+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان داستانی پسرونه http://simorgh2012.mihanblog.com/post/119 <p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند که ...</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p> text/html 2014-05-24T02:43:21+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان تنها هشت دقیقه http://simorgh2012.mihanblog.com/post/118 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اکران فیلم شروع شد،</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">شروع فیلم سقف یک اتاق دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق, سه, چهار, پنج, ...,هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">صدای همه در آمد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اغلب حاضران سینما را ترک کردند</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">زیرنویس فیلم</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;این تنها ۸ دقیقه از زندگی این جانباز بود و ما طاقت نداشتیم ...</span> <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">عصر ایران</span></div> text/html 2014-05-12T09:48:45+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان زندگی مثل کوهه http://simorgh2012.mihanblog.com/post/117 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">پدر و پسری مشغول قدم زدن در كوه بودند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به زمین افتاد و ناخودآگاه فریاد کشید: آآآی ی ی !!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">صدایی از دوردست آمد: آآآی ی ی!!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 22px;">...</span></font></div> text/html 2014-04-30T10:40:24+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان گردنبند پربرکت http://simorgh2012.mihanblog.com/post/116 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">روزی پیامبر (ص) در مسجد نشسته بودند. عرب بادیه نشینی وارد شد و گفت: « ای رسول خدا (ص)! من گرسنه ام، لباس مناسبی ندارم، پولی هم ندارم و مقروض نیز هستم، کمکم کنید. » پیامبر (ص) فرموند:« اکنون چیزی ندارم. » سپس به بلال فرمودند:« این مرد را به خانه دخترم، فاطمه (س) ببر و به دخترم بگو که پدرت او را فرستاده است.»</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br> text/html 2014-04-30T10:39:42+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان آیینه و شیشه http://simorgh2012.mihanblog.com/post/115 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست ...</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید: چه می بینی؟</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">گفت: آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">گفت: خودم را می بینم !</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">عارف گفت: ولی دیگر دیگران را نمی بینی !</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">آینه و پنجره هر دو از یک ماده ی اولیه ساخته شده اند و آن چیزی نیست جز "شیشه"</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">اما در آینه لایه ی نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">این دو شی شیشه ای را با هم مقایسه کن :</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت می کند.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">اما وقتی از جیوه (یعنی ثروت) پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند !</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه ای را از جلو چشم هایت برداری، تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری ...</span> <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">عصر ایران</span></div> text/html 2014-04-23T14:37:06+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان تعبیر خواب http://simorgh2012.mihanblog.com/post/114 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">مردی داشت در جنگل‌های آفریقا قدم می زد که ناگهان صدای وحشتناکی که دایم داشت بیشتر می شد به گوشش رسید.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">به پشت سرش که نگاه کرد دید شیر گرسنه‌ایی با سرعت باورنکردنی دارد به سمتش می‌آید و بلافاصله مرد پا به فرار گذاشت و شیر که از گرسنگی تورفتگی شکمش کاملا به چشم می‌زد داشت به او نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد که ناگهان مرد چاهی را در مقابل خود دید که طنابی از بالا به داخل چاه آویزان بود و ...&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br> text/html 2014-03-02T16:02:48+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان برادران منصف http://simorgh2012.mihanblog.com/post/113 <p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود . شب که می شد دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود را با هم نصف می کردند .</p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"></p><p style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">یک روز برادر مجرد با خودش فکر کرد...</p> text/html 2014-02-20T15:05:30+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان دروغ در لباس حقیقت http://simorgh2012.mihanblog.com/post/112 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><div style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است، اما دروغ درلباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.</div><div style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">عصر ایران</div> text/html 2014-02-13T14:17:52+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان سلام بی جواب http://simorgh2012.mihanblog.com/post/111 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست. علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد:"در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم.سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذ شت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم."</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">سقراط گفت:"چرا رنجیدی؟...</span> text/html 2014-02-01T14:12:47+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان زرنگی به سبک ایرانی http://simorgh2012.mihanblog.com/post/110 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">سازمان بهداشت جهانی برای آزمایش یک واکسن خطرناک وجدید احتیاج یه داوطلب داشت. از میان مراجعین فقط سه نفر واجد شرایط اعلام شدند:...</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br> text/html 2014-01-23T14:16:05+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان مرد و مرگ http://simorgh2012.mihanblog.com/post/109 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">یه بنده خدا نشسته بود داشت تلویزیون میدید که یهو مرگ اومد پیشش ...</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">مرگ گفت : الان نوبت توئه که ببرمت ...</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br> text/html 2014-01-23T14:15:11+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان جهنم http://simorgh2012.mihanblog.com/post/108 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">آدمی بد کار به هنگام مرگ فرشته ای را دید که نزدیک در دروازه های جهنم ایستاده بود.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">فرشته ای به او گفت: یک کار خوب در زندگیت انجام داده ای و همان به تو کمک خواهد کرد. خوب فکر کن چی بوده!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">مرد به یاد آورد که یک بار هنگامی که در جنگل مشغول رفتن بود عنکبوتی را سر راهش دید و برای آنکه آن را زیر پا له نکند مسیرش را تغییر داد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">فرشته لبخند زد و تار عنکبوتی از آسمان پایین آمد و با خود مرد را به بهشت برد. عده ای از جهنمی ها نیز از فرصت استفاده کرده تا از تار بالا بیایند. اما مرد آنها را به پایین هل داد مبادا که تار پاره شود. در این لحظه تار پاره شد و مرد دوباره به جهنم سقوط کرد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">فرشته گفت: افسوس! تنها به فکر خود بودن همان یک کار خوبی را که باعث نجات تو بود ضایع کرد.</span> <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">عصر ایران</span></div> text/html 2014-01-15T08:45:41+01:00 simorgh2012.mihanblog.com سینا صفریان خرت سنگ بشه http://simorgh2012.mihanblog.com/post/107 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد. آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">زاهد گفت: «اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ بشود».</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;">آسیابان گفت: «تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود.»</span>